1         ANVENDELSE OG GYLDIGHED

1.1     Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser for Topmark Trading ApS (herefter benævnt ”Sælger”) gælder for ethvert tilbud, salg og leverance, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i ordre, generelle handelsvilkår eller lignende anses ikke som en fravigelse af aftalen mellem Sælger og Køber eller nedenstående vilkår, medmindre Sælger skriftligt har accepteret disse. 1.2     Aftale mellem køber og Sælger anses først for indgået ved Sælgers fremsendelse af skriftlig ordrebekræftelse eller lignende bekræftelse eller ved effektuering af ordren. 1.3     Produkter produceret og/eller hjemtaget på bestilling anses som solgt i det øjeblik produktionen eller hjemtagelsen er påbegyndt.

2         PRISER

2.1     Sælgers priser er angivet eksklusiv moms og anden afgift til erhverv og inklusiv moms og anden afgift til private. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de angivne priser, som følge af stigninger i Sælgers omkostninger til fremskaffelse af varen, medmindre andet er aftalt.

3         LEVERINGSTIDSPUNKT OG SÆLGERS ANSVAR SOM FØLGE AF FORSINKELSE

3.1     Leveringstiden er angivet efter bedste skøn og beregnes fra Sælgers ordrebekræftelse, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor Sælger skriftligt bekræfter at have modtaget samtlige oplysninger til brug for leverancen. Sælger fraskriver sig ethvert erstatningsansvar som følge af forsinkelse. 3.2     Sælger er i tilfælde af opfyldelseshindringer som Sælger ikke har indflydelse på, herunder, men ikke begrænset til, mobilisering, krig, blokade, oprør, uroligheder, strejke, lock-out, energikrise, vareknaphed, brand, epidemi, stats-indgreb, herunder nægtelse af eksport- og importbevilling og indførelse af deponeringsordninger samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og andre omstændigheder, berettiget til at udskyde leveringen til efter opfyldelseshindringens ophør, uden at i falde ansvar for forsinkelse. Sælger er forpligtet til snarest muligt at underrette om opfyldelseshindringens indtræden og ophør. 3.3     Sælger er berettiget til at opfylde ordren ved successive leveringer. Ved successive leveringer skal hver enkelt leverance betragtes for sig. Køber er således ikke berettiget til at hæve den resterende del af den samlede aftale, såfremt der opstår forsinkelse eller anden misligholdelse ved en delleverance.

4         LEVERINGSSTED, OMKOSTNINGER VED FORSENDELSE OG EMBALLAGE

4.1     Med mindre andet er aftalt, sker levering CPT efter seneste INCO-terms på det i ordren angivne leveringssted. Omkostninger til forsendelse af mindre ordrer afholdes Køber efter Sælgers nærmere angivelse heraf. 4.2     Sælger forestår valg af emballagemateriale og –art.

5         BETALING

5.1     Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadagen, medmindre Sælger har angivet andet i fakturaen, eller der er truffet særskilt aftale herom og skal i øvrigt ske på den i fakturaen anviste måde. 5.2     Såfremt den i fakturaen angivne betalingsfrist ikke overholdes, forbeholder Sælger sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. Overskrides betalingsfristen er køber forpligtet til at svare rente med 2 % pr. påbegyndt måned, fra seneste rettidige betalingsdato og indtil det skyldige beløb med påløbne renter er Sælger i hænde. Sælger bevarer i øvrigt rettigheder under dansk ret til inddrivelse af fordringen. 5.3     Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav over for Sælger i købesummen, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger, og er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 5.4     Sælger udsender faktura elektronisk til den af køber oplyste e-mail. 5.5     Ordre under kr. 500,00 vil blive tillagt et håndterings- og administrationsgebyr på kr. 25,00.

6         EJENDOMSFORBEHOLD

6.1     Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil hele købesummen, med tillæg af eventuelle renter, er betalt.

7         KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT

7.1     Køber er forpligtet til straks, og senest inden 7 dage efter modtagelsen af en leverance, at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Sådan undersøgelse skal dog altid ske forinden køber indføjer Sælgers produkter i andre produkter. Køber er forpligtet til straks at reklamere over konstaterede mangler ved skriftlig meddelelse til Sælger. I tilfælde af fejl og mangler, som er opstået i forbindelse med transporten, og som umiddelbart konstateres ved leveringen, er køber forpligtet til at underrette den pågældende transportør samt sikre sig, at chaufføren på fragtsedlen noterer og kvitterer for de synlige fejl og mangler. Såfremt en leverance er behæftet med fejl eller mangler, som ikke kan konstateres ved ovennævnte undersøgelser, skal køber uden ugrundet ophold efter at manglen er opdaget eller burde være opdaget skriftligt reklamere til Sælger. Enhver reklamation skal indeholde en specifikation af manglen. 7.2     Forsømmer køber sin undersøgelsespligt eller meddelelsespligt i henhold til ovenstående, mister køber retten til at gøre krav gældende for mangler, herunder afvigelse i mængde, såfremt køber var eller burde være vidende herom. 7.3     Købers eventuelle krav mod Sælger skal under alle omstændigheder være gjort gældende mod Sælger inden for ½ år fra leveringstidspunktet.

8         MANGLER

8.1     Sælgers ansvar for mangler er begrænset til omlevering, efterlevering eller afhjælpning efter Sælgers valg. Køber er på Sælgers forlangende forpligtet til at stille det leverede til Sælgers disposition. Omkostninger til demontering og forsendelse af det leverede afholdes alene af Sælger, såfremt forsendelsen sker på Sælgers foranledning. 8.2     Sælgers omlevering, efterlevering eller afhjælpning skal ske inden rimelig tid. 8.3     Sælgers ansvar for mangler omfatter ikke mangler der skyldes, mangelfuld betjening, mangelfuld anvendelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen. 8.4     Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, mistet besparelse, tredjemands tab eller andet indirekte tab. Sælgers ansvar for en leverance er desuden i alle tilfælde beløbsmæssigt begrænset til fakturaprisen for den enkelte leverance. Køber har endvidere ikke ret til forholdsmæssigt afslag i købsprisen. 8.5     Såfremt Sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt finder ovennævnte ansvarsbegrænsninger ikke anvendelse.

9         PRODUKTANSVAR

9.1     For produktansvar er Sælger alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Sælger fraskriver sig ethvert erstatningsansvar og hæftelse i henhold til de i retspraksis udviklede produktansvarsregler, herunder erstatningsansvar for direkte tab samt tab som anført i afsnit 8.4, uanset om Sælger eller tidligere omsætningsled har udvist ansvarspådragende adfærd. 9.2     I den udstrækning, Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers ansvar er begrænset i henhold til afsnit 9.1. 9.3     Såfremt Sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, finder ovennævnte ansvarsbegrænsninger ikke anvendelse. 9.4     Såfremt tredjemand rejser krav om produktansvar mod enten køber eller Sælger, skal den anden part underrettes snarest muligt.

10      GARANTI OG PRODUKTOPLYSNINGER

10.1  Sælger påtager sig alene garantier eller indeståelser, i det omfang dette udtrykkeligt er aftalt. 10.2  Produktinformationer afgives på baggrund af senest modtagne oplysninger fra Sælgers leverandører og Sælger påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Angivelser i produktspecifikationer er at betragte som typiske værdier eller gennemsnitsværdier, medmindre andet er angivet.

11      ALMINDELIGE BESTEMMELSER, LOVVALG OG VÆRNETING

11.1  Enhver uenighed mellem Sælger og køber i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret og med Sælgers hjemting som værneting. Sælger er berettiget til at anlægge sag mod køber på købers hjemting. 11.2  Sælger behandler oplysninger i overensstemmelse med persondataloven, markedsføringsloven og lovgivningens krav i øvrigt. 11.3  Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er oversat fra dansk til engelsk. Den engelske oversættelse er alene vejledende.