Salgs- og Leveringsbetingelser

 1. Tilbud og ordrebekræftelse
  1.1 Sælgers tilbud er kun gældende i 30 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan desuden bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.
  1.2 Sælger forbeholder sig retten til at ændre i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.
  1.3 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.
  1.4 En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail.
 2. Priser og leveringssted
  2.1 Priser fremgår af Sælgers hjemmeside eller af den fremsendte ordrebekræftelse.
  2.2 Levering foregår FCA (Incoterms 2020), medmindre andet er aftale. Dette vil fremgå af ordrebekræftelse
  2.3 For ordre der kræver våbentilladelse mv, fremsendes varen først når tilladelse er os i hænde.
  2.4 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandør-forsinkelse. Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.
  2.5 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Sælgers side, har Køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt løbende levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance
  2.6Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Sælger kan desuden kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Sælgers side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.
 3. Fragt, forsikringer mm.
  3.1 De i tilbuddet anførte priser er FCA (Incoterms 2020) og ekskl. omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.
 4. Betaling
  4.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt kræves der forudbetaling. Betalingsbetingelser vil fremgå af ordrebekræftelse
  4.2 Vi modtager betaling via Mobilpay eller bankoverførsel.
  4.3 Overskrides betalingsfristen er køber forpligtet til at svare rente med 2% pr. påbegyndt måned, fra seneste rettidige betalingsdato og indtil det skyldige beløb med påløbne renter er Sælger i hænde. Sælger bevarer i øvrigt rettighederne under dansk ret til inddrivelse af fordringen.
 5. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse
  5.1 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.
  5.2 Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.
 6. Annullering og ændring af ordrer
  6.1 Efter Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren medmindre andet aftales og godkendes af sælger.
 7. Undersøgelsespligt og reklamation
  7.1 Returretten bortfalder ved køb af varer omfattet af våbenloven.
  7.2 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.
  7.3 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælger besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har fundet sted.
  7.4 Undlader Køber at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.
 8. Mangler
  8.1 Sælger påtager sig i en periode på 24 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.
  8.2 Sælger har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
  8.3 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.
  8.4 Hvis Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.
  8.5 Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger afhjælpe manglen.
  8.6 Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.
  8.7 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.
  8.8 Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber.
 9. Ansvarsbegrænsninger
  9.1 Sælger erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.
  9.2 Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.
 10. Produktansvar
  10.1 Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.
  10.2 Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.
 11. Ansvarsfrihed – force majeure
  11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:
  11.2 Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
  11.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.
  11.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 11.2 nævnte omstændigheder.
 12. Afgørelse af tvister
  12.1 Enhver uenighed mellem Sælger og køber i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret og med Sælgers hjemting som værneting. Sælger er berettiget til at anlægge sag mod køber på købers hjemting.
  12.2 Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du sende os en email på: sales@topmark.dk Hvis ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
  Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dk Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu